Page 3 - Bratstvo202209
P. 3

Drahí súrodenci,

   tu je slovo zo Slova pre vás.

   „Ten, kto býva v skrýši Najvyššieho, bude nocovať v tôni Všemohúceho. Poviem Hospodinovi: Moje
   útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem.“ (Žalm 91:1-2)

   Žijeme vo svete nespravodlivosti, nebezpečia a úskalia. Preto potrebujeme si byť istí, že sme za-
   strešení, obklopení a chránení naším Bohom, ktorý je našim strážcom a to čo začal v nás má moc aj
   dokončiť: „...dôverujem, že ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, ho aj dokoná a zachová až do dňa
   Ježiša Krista.“ (Filipanom 1:6) Vo verši 4 tohto Žalmu, žalmista hovorí: „Peruťou svojou ťa prikryje,
   a utečieš sa pod Jeho krídla.“ Najvyšší Boh je tvojou istotou a Jeho meno je pevnou vežou, pre
   tých, ktorí chodia v Jeho spravodlivosti: „Meno Hospodinovo je pevnou vežou, do nej sa utečie spra-
   vodlivý a bude vyvýšený.“ (Príslovia 18:10)

   Boh tvojho a môjho spasenia je tvojou a mojou skrýšou:

   Boh: „...ma ukryje vo svojom stánku v zlý deň; skryje ma v skrýši svojho stanu; vyzdvihne ma na
   skalu.“ (Žalm 27:5) „Skryješ ich v skrýši svojej tvári pred mätežou človeka; ukryješ ich vo svojom
   stane pred svárom jazykov.“ (Žalm 31:21) „Ty si mojou skrýšou, zachováš ma od súženia; objímeš
   ma plesaním oslobodenia.“ (Žalm 32:7) „Budem bývať v tvojom stane na veky; utečiem sa do skrýše
   tvojich krídel.“ (Žalm 61:5) „Mojou skrýšou a mojim štítom si ty; očakávam na tvoje slo-
   vo.“ (Žalm 119:114)

   Predtým, ako Izák poslal svojho syna Jakoba, aby si našiel ženu z dcér Lábana, brata jeho matky,
   povedal mu takto: „A silný Boh všemohúci nech ťa požehná, nech ťa rozplodí a rozmnoží, aby si bol
   hromadou národov. A nech ti dá požehnanie Abraháma, tebe i tvojmu semenu s tebou, aby si dedič-
   ne dostal zem svojho pohostinstva, ktorú Boh dal Abrahámovi.“ (Genesis 28:3-4) Keď Jakob bol už
   na ceste z Ber-šeby do Chárana, zjavil sa mu Hospodin počas spánku, stál nad nim a povedal: „Ja
   som Hospodin, Boh Abraháma, a Boh tvojho otca Izáka; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu
   semenu. A tvojho semena bude, ako prachu zeme, a rozmôžeš sa na západ, k moru, i na východ,
   na sever i na juh, a požehnané budú v tebe všetky čeľade zeme a v tvojom semene. A hľa, ja som
   s tebou a budem ťa chrániť všade kamkoľvek pôjdeš, a navrátim ťa do tej zeme, lebo ťa nepus-
   tím, dokiaľ len nevykonám toho, čo som tí hovoril.“ (Genesis 28:13-15) Všimni si, že Boh nie len nás
   ochraňuje, ale chráni toho, koho si povoláva naplniť Jeho vôľu. Presne toto zasľúbil svojmu služob-
   níkovi Jakobovi. Podobne to bolo neskoršie s Dávidom – „A Hospodin chránil Dávida kamkoľvek
   išiel.“ (2 Samuelova 8:6 a podobne aj v 14 verši. Taktiež v 1Kroník 18:6, 13)                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8