Page 7 - Bratstvo202209
P. 7

Vo štvrtok 15. septembra sme sa vracali spolu s Jozefom z Ukrajiny domov. Pred Prešo-
    vom, cestou z Košíc som zbadal, že niečo zaujímavé sa tvorí sa oblohe. Keď som spravil
    fotku a priblížil som si ju, zbadal som na nej zlatého ohnivého orla. Letel zo západu na
    východ, akoby vyletel zo zapadajúceho slnka a blížil sa ku nám v ústrety.    Prvé slovo, ktoré som vnímal k tomuto videniu je Malachiáš 4:2 „Ale vám, ktorí sa bojíte
    môjho mena vyjde slnce spravodlivosti a lekárstvo bude na jeho krídlach; vyjde a bude
    poskakovať ako vykŕmené teľatá.“ Videl som pod Jeho krídlami spasenie, uzdravenie,
    sloboda, oslobodenie, Božiu moc a požehnanie pre Slovensko a národy. Orol išiel zo
    západu a my z východu, akoby nám išiel v ústrety. Znižoval let, akoby nám Nebeský Otec
    chcel ukázať, že On sa od nás nevzďaľuje, ale je blízko nás a Jemu na Jeho stvorení
    záleží. Prišlo mi tiež k tomu Slovo z Jakuba 1:16-17 „Neblúďte, moji milovaní bratia! Kaž-
    dý dobrý údel a každý dokonalý dar zostupuje z hora od Otca svetiel, u ktorého niet zme-
    ny, alebo nejakého obratu zatônenia.“ Nebeský Otec dáva Svätého Ducha tým, ktorí Ho
    prosia (Lukáš 11:9-13)


    „Budem bývať v tvojom stane naveky; utečiem sa do skrýše tvojich krídel.“ (Žalm 61:5)

    Stasnilaw Gawel

    Chevra tím
                                       7
   2   3   4   5   6   7   8