Page 5 - Bratstvo202209
P. 5

1.  Boží zámer pre nás je naše spasenie - a zároveň obnova Izraela: „A čo
          do tvojho ľudu, všetci budú spravedliví, na veky budú dedične vládnuť zemou,
          mládnik môjho sadenia, dielo mojich rúk, aby som bol oslávený.  Najmenší bude
                                  22
          v tisíc, a najchatrnejší sa rozmnoží v silný národ. Ja Hospodin to rýchle učiním
    jeho času.“ (Iz 60:21-22). A taktiež sa radujeme radosťou, ktorú máme v spasení: „Preveľmi sa
    radujem v Hospodinovi, moja duša plesá v mojom Bohu, lebo ma obliekol do rúcha spásy, odial ma
    plášťom spravodlivosti...“ (Iz 60:10a)

    ·  Pane Ješua, Ty si našou spravodlivosťou a v Tebe sme spravodliví pred Bohom (Rim 3:21-
      26).
    ·  Ďakujeme Ti, že si vzal naše hriechy a vložil si do nás Svoju spravodlivosť (2Kor 5:21).
    ·  Radujeme sa v Tebe, že si obliekol našu nahotu spasením a spravodlivosťou (Ž 132:9).
    ·  Haleluja, Ty si pravým zdrojom našej radosti spasenia (Ž 13:5; 35:9; Fil 4:4).
    ·  Žehnáme Ti Adonai, že si si vybral Izrael a aj nás pre Tvoje sväté meno (Ez 36:22).
    ·  Chválime Ťa Hospodine, za Tvoju milosť voči nám, ktorá Ti prináša slávu (2Tes 1:11-12).

    2.  Vláda: Tí, ktorí sa povolaní byť príhovorcami za Izrael, majú prvoradý cieľ: aby sa
      Boh oslávil v Izraeli a jeho obnove.
      „Na tvojich múroch, Jeruzaleme, ustanovím strážcov, ktorí po celý deň a po celú
      noc nebudú nikdy mlčať. Vy tedy, ktorí pripomínate Hospodina, nemajte pokoja! Ale
      nedajte ani jemu pokoja, dokiaľ pevne nepostaví a dokiaľ neučiní Jeruzalema chvá
      lou na zemi! (Iz 62:1-3).

    ·  Pracuj na srdciach Izraela, aby volili 1. novembra v súlade s Tvojím prvoradým zámerom
      pre tento národ - je to deklarované v Iz 62:3.
    ·  Neustále Ťa prosíme, aby si odstránil špinu a nech povstanú vodcovia, ktorí budú viesť Tvoj
      národ cestou biblickej spravodlivosti (Iz 1:25-27).
    ·  Pane, prosíme Ťa, zastav premiéra Lapida a ostatných politikov, ktorí chcú vytvoriť Pales-
      tínsky štát, aby boli v budúcej vláde (Lev 25:23; Ez 36:5).
    ·  Prines svetlo do skrytej agendy dočasnej vlády - zvlášť, čo sa týka vytvorenia Palestínskeho
      štátu (Mk 4:22).
    ·  Počas sviatkov, pripomeň lídrom Izraela že: „Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dú-
      fať v človeka. Lepšie je utiecť sa k Hospodinovi ako dúfať v kniežatá.“ (Ž 118:8-9)

    3  Vnútorná bezpečnosť: Vstup Izraelského národa do zeme Izrael bola veľmi dôle-
      žitá vec pre Boha, ako to vidíme v príhovore Mojžiša: „Vy všetci stojíte dnes pred
      Hospodinom, svojím Bohom ... aby si prešiel v smluvu Hospodina, svojho Boha, a v
                                 13
      jeho prísahu, ktorú Hospodin, tvoj Bôh, uzaviera s tebou dnes,  aby ťa dnes po
      stavil sebe za ľud a on aby bol tebe Bohom, tak ako ti hovoril a jako prisahal tvojim
      otcom, Abrahámovi, Izákovi a Jakobovi.“ (Dt 29:10a; 12-13)


                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8