Page 3 - Bratstvo202208
P. 3

Drahí súrodenci,

   tu je slovo zo Slova pre vás.

   „Buďte mojimi nasledovníkmi, ako som i ja Kristov.“ (1Korinťanom 11:1)

   Pavel si bol istý stavu svojho vzťahu s Kristom a preto hovorí „Buďte mojimi nasledovník-
   mi...“ Bol si istý, že keď ľudia idú za nim nebude pre nich v ničom na pohoršenie, ale na
   povzbudenie a posilnenie ich vzťahu s Bohom. Na inom mieste znova píše
   o nasledovníkoch ich a Pána: „A vy ste sa stali našimi nasledovníkmi a Pánovými prijmúc
   slovo v mnohom súžení s radosťou Svätého Ducha...“ (1Tesaloničanom 1:6) Je to neroz-
   lučný element!

   Najprv Boha potrebujem milovať a potom Ho môžem nasledovať. V Efežanom 5:1 Pavel
   píše „A tak buďte nasledovníkmi Božími, ako milované deti.“ Nasledovanie v milovaní –
   preto chodím so svojim Bohom, lebo Ho milujem. Len ľudia, ktorí milujú Boha, dokážu Ho
   úplne nasledovať. Ich srdcia sú úplne obrátené k Nemu, aby mohol na nich Boh zjaviť svo-
   ju silu – „Lebo oči Hospodinove chodia sem a ta po celej zemi, aby dokázal svoju silu pri
   tých, ktorých srdce je celé obrátené k nemu.“ (2Kron 16:9)

   Poznáš takýchto ľudí, ktorí vzťah so svojim Bohom berú vážne a naplno idú za Ním? Kálef
   bol jeden z nich. Boh takto o ňom hovorí: „Ale môj služobník Kálef, pretože bol u neho iný
   duch, a že ma cele nasledoval, toho vovediem do zeme, do ktorej bol vošiel, a jeho se-
   meno ho dostane dedične.“ (Nm 14:24) Toto všetko zasľúbil Boh Kalefovi. Prečo? Lebo bol
   u neho iný duch a cele nasledoval Boha. Ostatní, okrem Jozuu, boli zmietaní tým, čo videli
   ich fyzické oči. Videli obrov, ale nevideli veľkého Boha. Aj Kalef videl veci, ktoré videli os-
   tatní vyzvedači, ale Božiu veľkosť videl nado všetko. Kalefove oči neboli zaslepené du-
   chom tohto sveta, lebo v ňom bol iný duch; bol v ňom Duch Boží. Kvôli tomu bol odhodlaný
   cele nasledovať svojho Boha. Biblia jasne hovorí o tých, ktorí nenasledovali cele svojho
   Boha, že nevojdú do zasľúbenej zeme, okrem Kalefa a Jozuu, ktorí naplno chodili so svo-
   jim Bohom, ktorý svojou mocou ich vyviedol z otroctva Egypta (Nm 32:11-12).

   Kalef hebrejsky znamená „pes“ a pes sa mi spája s poslušnosťou. Je ešte iný druh psov
   o ktorom hovorí Biblia. V tomto prípade to boli tí, ktorí do Kanaánu nevošli, lebo svojim rep-
   taním a vzburou pokúšali Boha a svojim postojom okrádali Božie stádo z Božieho predur-

                                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8