Page 5 - Bratstvo202208
P. 5

1. Chvála: Boh jednal s Izraelom vo svojej milosti, i napriek tomu, že
          mnohí proti nemu rebelovali. Celý čas ich viedol, staral sa o nich
          a dával im jedlo. Mojžiš povedal generácii, ktorá mala vstúpiť do za-
          sľúbenej zeme a získať ju pre seba.

    „Lebo Hospodin, tvoj Bôh, ťa požehnal v každej práci tvojich rúk; vie, že ideš touto veľkou púšťou.
    Toto už štyridsať rokov bol Hospodin, tvoj Bôh, s tebou; nemal si v ničom nedostatku. “ (Dt 2:7)

    ·  Pane, my Ťa chválime za nádherný príklad Tvojej milosti, že keď sme v Tvojich
      rukách, sme v bezpečí i napriek tomu, že nie sme úplne poslušné deti (Jn 10:28-
      29).
    ·  Ďakujeme Ti za Tvoju milosť a milosrdenstvo, Ty napĺňaš všetky naše potreby
      (Gn 48:15; 2Kor 9:8-11).
    ·  Ty vieš lepšie ako my, čo potrebujeme, veríme Ti, že sa postaráš (Prís 3:5).
    ·  Chválime Ťa, že tvoje zasľúbenie pre Izrael a pre nás, nie je založené na tom, čo
      robíme, ale na Tebe (Dt 7:6-8; Prís 18:10; 1Jn 4:19).
    ·  Dobrorečíme Ti, že si si nás vyvolil ešte pred narodením a stvorením pre svoju vôľu
      (Jer 1:5; Zjv 4:11).
    ·  Radujeme sa, že si nás postavil na skalu a naplnil si nás piesňou slobody (Ž 32:7;
      40:2).
    ·  Ďakujeme Ti, že si nás odial do svojej spravodlivosti v Mesiášovi (Iz 61:10;
      2Kor 5:21).

    2. Alija: Ruská hrozba zastaviť Židovskú agentúru (JA - Jewish Agency) rozvírila
    pohyb Židov v diaspóre - je čas navrátiť sa domov, do Zeme Izraela.

    ·  Pane, použi si túto pravdepodobnú hrozbu k pohybu - aliji, aby sa mnohí navrátili
      z exilu na Sion, čo najskôr (Jer 50:4-5, 19; Rim 8:28).
    ·  Prosíme Ťa, aby si bol konečný arbiter (rozhodca) v tejto situácii Židovskej agentúry
      v Rusku (Iz 14:24,27).
    ·  Ochraňuj všetkých ukrajinských židovských mužov, ktorí dobrovoľne alebo nasilu
      bojujú za ten národ, kým ich rodiny urobili aliju a čakajú na nich v Izraeli (Ž 68:6;
      Jer 31:8-10; Ez 34:11-14).
    ·  Nech sú otvorené brány pre tisíce ruských židov, ktorí sa chcú vrátiť v tomto čase
      (Ž 107:3).
    ·  Kdekoľvek sú zatvorené brány pre aliju (napr. Irán), pošli „anjelských“ zámočníkov
      (Sk 12:7-11).
    ·  Pane, v tomto čase pliagy korona vírusu, zatras a zobuď všetkých Židov, ktorí si

                                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10