Page 6 - Bratstvo202208
P. 6

myslia, že majú ešte veľa času na aliju (Kaz 9:12; 1Tes 5:3).
    ·  Konfrontuj Židov v exile, ktorí vedia, že patria do Izraela, ale stále hľadajú výhovor-
      ky (Luk 14:16-22).
    ·  Otvor oči Źidom, ktorí zotrvávajú v exile, aby videli hrozbu antisemitizmu ako Tvoje
      podnet k aliji (Jer 16:16).
    ·  Pritiahni ich späť do Izraela zmluvou lásky (Jer 31:3).
    ·  Použi si pravdepodobné zatvorenie Židovskej agentúry, aby nová izraelská vláda
      bola flexibilná a menej byrokratická pre imigráciu židovských rodín (Iz 57:14).
    ·  Pane, aj keby noví imigranti nemali všetky potrebné dokumenty, naplň svojou mi-
      losťou izraelské autority k naplneniu Tvojej vôle (Ž 23:6; Prís 11:17a).
    ·  Abba, prosíme Ťa, aby prioritou nasledujúcej vlády bola alija (Jer 32:41-42).
    ·  Pane Ješua, Tvoje túžba pre Tvoje Telo je spolupráca s Tebou na obnove Izraela
      (Iz 49:22; 60:8-12), pošli svoje Slovo pre pastorov a kazateľov, aby kázali túto prav-
      du bez strachu (1Kor 3:9; Gal 4:16).

    3. Vláda: Politické kampane pre novembrové voľby nabrali obrátky. Mnohé ľavo-centrické
    médiá sú v móde „ktokoľvek, len nie Bibi“. Pre nás je to dôležité znamenie, že Netanjahu
    je stále najlepším človekom pre lídra národa v týchto časoch.

    ·  Opäť Ťa prosíme, aby si urobil to, čo si povedal vo svojom Slove: „ Preto hovorí
      Panovník Hospodin Zástupov, Mocný Izraelov: Oj, poteším sa nad svojimi protivník-
      mi a pomstím sa na svojich nepriateľoch! A obrátim svoju ruku na teba a očistím ťa
      spáliac tvoje trosky ako žieravina a odstránim všetko tvoje olovo. A navrátim ti tvo-
      jich sudcov, ktorí budú ako tí tam prv, a tvojich radcov, ako na počiatku, a potom sa
      budeš volať mestom spravodlivosti, verným mestom. Sion bude vykúpený súdom
      (právom) a jeho navrátivší sa (imigranti) spravodlivosťou.“ (Iz 1:24-27)
    ·  Drahý Bože, odkry každú skrytú agendu v politických stranách, ako aj v srdciach
      politikov a zjav to izraelským voličom (1Sam 16:7; Ž 7:9; Jer 17:10, 32:19).
    ·  Buď tou kontrolujúcou silou za všetkými manévrami politických strán (Ezd 9:14;
      Prís 16:5).
    ·  Ovplyvni hlasy voličov a pozdvihni tých, ktorí majú byť v izraelskej vláde (Prís
      19:21).
    ·  Jednaj s tými, ktorí budú viesť tento národ, pokor ich a pomôž im naplniť Tvoj zá-
      mer - uzdravenie vzájomných vzťahov (Prís 13:10; Jer 9:23).
    ·  Daj Izraelu vládu, ktorá bude jednať spravodlivo s bohatstvom a chudobou (Jak 2:2-
      4).
    ·  Nech minister financií bude zvolený človek na základe svojich schopností a nie
      politiky (Prís 18:16).
    ·  Očisti korupciu na všetkých úrovniach izraelskej spoločnosti (Mal 3:3).     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11