Page 4 - Bratstvo202208
P. 4

čenia. To, čo siali na nich neskoršie prišlo, svojimi výrokmi dostali seba do úzkych
    a v konečnom dôsledku prišli o svoje životy. Kalef však svojou poslušnosťou a mlčaním,
    mohol vidieť prejav Božej moci na Božích nepriateľoch. Preto prišlo na neho aj materiálne
    požehnanie, odmena a dar od Boha. „A Jozua ho požehnal a dal Hebron Kálefovi, synovi
    Jefunneho, do dedičstva. Preto sa dostal Hebron Kálefovi, synovi Jefunneho Kenizského
    do dedičstva, a je tak až do tohto dňa, pretože cele nasledoval Hospodina , Boha Izrae-
    la.“ (Joz 14:13-14)

    Ti ostatní hľadeli na to, čo hovorila väčšina a nehľadeli na to, čo hovoril Kalef a Jozua. Tí,
    ktorí idú za duchom tohto sveta majú radi veľké zástupy, ale v tomto prípade, Boh sa
    k väčšine nepriznal, ale k tým, ktorí boli iného Ducha a cele Ho nasledovali. Či sa aj ty ob-
    zeráš na druhých predtým ako máš niečo spraviť? Potrebuješ nejaké uznanie, alebo potvr-
    denie u ľudí? Peter tiež bol zvedavý ako to bude s učeníkom, ktorého videl. Bol to učeník,
    ktorého miloval Ježiš. Preto sa Peter spýtal – „...Pane a tento čo? A Ježiš mu povedal: Ak
    chcem, aby zostal, dokiaľ neprídem, čo tebe do toho? Ty poď za mnou!“ (Ján 21:21-22)

    Čo tebe do toho? Nestaraj sa do životov druhých veriacich, ale ty poď za Ježišom! Pozeraj
    sa na Toho, ktorý je nadovšetko a mocný zaviesť ťa na miesto Božej vôle. Buď iného Du-
    cha a nasleduj svojho Boha vo všetkom!    „Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli
    a niesli ovocie, a vaše ovocie, aby zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili Otca v mojom
    mene, dal vám“ (Ješua – „Zostaňte vo mne a ja vo vás, ako letorast nemôže niesť ovocie
    sám od seba, keby nezostal všetko to, čo som počul od svojho Otca, oznámil som
    vám“ (verše 13-15). Boli sme priateľmi hriechu, ale teraz, skrze obeť Ježiša na kríži, stali
    sme sa priateľmi Nebeského Otca, ktorý nás prijal za dcéry a za synov do vzťahu v ktorom
    môžeme prinášať ovocie na Jeho slávu.
    „Toto som vám hovoril nato, aby moja radosť zostala vo vás, a vaša radosť, aby sa naplni-
    la“ (verš 11).

    Šalom,

    Stanislaw Gawel


     4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9