Page 8 - Bratstvo202111
P. 8

Čas sviatkov je plný spomienok, ktoré sú umocnené tým, čo vidíme, zvukmi, dobrým jedlom a prí-
    jemnými vôňami. Sú časom, kedy sa zíde rodina a dobrí priatelia, aby spolu oslavovali, a tak vytvá-
    rajú nové spomienky. Samozrejme, že Boh nie je mimo oslavy. Jeho zázraky sa pripomínajú mnohý-
    mi sviatkami, ktoré On sám nariadil a sú zaznamenané v Biblii, ako je Pascha, Letnice a stánky.
    Avšak jeden sviatok, Chanuka, ktorý pripomína fantastický zázrak Pána, nie je priamo zaznamena-
    ný v Biblii, pretože sa stal po tom, ako bol Starý zákon už uzatvorený. Napriek tomu bol však začle-
    nený do židovského kalendára a Ješua (Ježiš) ho tiež slávil.

    Chanuka znamená vysvätenie, a tak sa mu hovorí tiež sviatok vysvätenia. Je to post-biblický svia-
    tok, ktorý pripomína víťazstvo Makabejčanov nad Sýrčanmi v r. 165 pred n. l.. Vtedy bol chrám
    v Jeruzaleme znovu vysvätený po tom, čo bol znesvätený pohanským tyranom Antiochom IV., krá-
    ľom Sýrie, keď zabil prasa na Božom oltári, s cieľom zosmiešniť Boha, vieru a uctievanie židovských
    ľudí.

    Keď makabejskí (židovskí) povstalci prišli očistiť chrám, denná zásoba posvätného oleja pre chrá-
    mové svietniky zázračne vystačila na 9 dní. Preto je Chanuka nazývaná tiež sviatkom svetiel. Odo
    dní Júdu Makabejského je Chanuka slávená so svetlom sviečok po 9 dní, ako pripomienka zázraku.

    Používa sa špeciálny svietnik, zvaný Chanukia, na ktorom je 9 sviečok. Jedna sviečka sa nazýva
    šamaš alebo pomocná sviečka a používa sa na zapálenie ostatných sviečok: jednej prvú noc, dvoch
    druhú noc a tak ďalej po celý týždeň. V Izraeli dnes mladí bežci nosia horiacu pochodeň z územia,
    kde Makabejčania žili, blízko Modiinu, do Jeruzalema. Na Západnom múre v Jeruzaleme je obrov-
    ská horiaca Chanukia. (Pestrosť a dizajn svietnikov Chanukia je limitovaná iba fantáziou ich výrob-
    cov.)

    Tento sviatok je veľmi obľúbený medzi deťmi. Spievajú okolo svietiacich sviečok a každú noc, kým
    jedia špeciálne jedlá a hrajú sa hru dreidel, sú obdarúvané malými darčekmi.
    Na Chanuku sa jedia špeciálne jedlá smažené na oleji, čo má pripomínať zázračný olej, ktorý horel
    po 9 dní. Sú to napr. zemiakové palacinky, zvané latkes a šišky plnené džemom a posypané práš-
    kovým cukrom. Hovorí sa im sufganiot. Naše dievčatá Ashley a Allison majú rady oboje, obzvlášť
    sufganiot.

    Počas Cha  nuky sa spievajú piesne ako Maoz Tsur (Skala vekov), v ktorej je vzdaná chvála
    Bohu za Jeho moc a ochranu nad obyvateľmi Izraela. Čítajú sa Žalmy 113 - 118, veľký Hallel
    a prednášané sú špeciálne žehnania za zázraky.

    Na Chanuku sa hráva špeciálna hra, zvaná dreidel. Používa sa pri nej nástroj, na ktorého štyroch
    stenách sú napísané 4 hebrejské písmená: Nun n, Gimel g, Hé h a Šín š. Tieto písmená predstavu-
    jú začiatočné písmená slov vo fráze: Nes Gadol Hayah Šam, čo znamená: "Stal sa tam veľký zá-
    zrak". (V Izraeli sa používa Nes Gadol Hayah Po, teda: "Stal sa tu veľký zázrak" - n - g - h - p.) Ná-
    stroj sa roztočí a ide o to, ktoré písmeno sa ukáže na vrchnej strane. Víťaz dostáva cukrík na sprí-
    jemnenie večera.

     8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13