Page 7 - Bratstvo202111
P. 7

rozpŕchnu jeho nepriatelia, a budú utekať od jeho tvári tí, ktorí ho nenávidia. (Žalm 68:1) Toto
    má byť naša modlitba, že ...ramená bezbožných budú polámané, (Ž 37:17)

    BOŽIE PLÁNY NEMÔŽU BYŤ ZVRÁTENÉ
    História nás učí, že Boh vždy rozohnal svojich nepriateľov. Zosadil Faraóna a zničil jeho tyran-
    ské kráľovstvo. Zosadil Nera a zničil jeho ríšu zla. Zosadil Hitlera a vyhladil jeho démonickú
    ríšu, aby sme vymenovali aspoň niekoľko. Boh pripravil nástrahy svojim nepriateľom. (2.Kron
    20:22), ktoré ich zmiatli až do takej miery, že povstali jedni proti druhým a navzájom sa zničili.
    Nech Boh povstane a Jeho nepriatelia sa rozptýlia! Väčšina biblických proroctiev nám dáva
    veľmi zlý scenár, t.j. ‘zlu sa darí, keď dobrí ľudia nerobia nič’. Ale keď tí ‘dobrí ľudia’ povstali
    v modlitbách a poslušnosti, Boh zmenil údel národov a históriu sveta. Toto nie je čas, aby sme
    sa utiekali do poddajnosti mocnostiam a mociam, ktoré tyranizujú ľudí. Toto je čas zdvihnúť oči
    k Bohu, ktorý si vyvolil slabých tohto sveta a urobil z nich dobyvateľov!

    MOC Z VÝSOSTI
    Je čas prestať byť milými na modlitbách. Nepriateľ špinavo bojuje a my sa musíme modliť, aby
    Boh zrazil skazených a zmocnil spravodlivých odvahou Ducha Svätého, ktorá z nich urobí
    Božích rozhodných mužov a presvedčivé ženy Božie, ktorí sú ‘silní a odvážni :’ (Joz 1:6-9) ‘Buď
    silný a zmužilý! Netras sa ani sa nestrachuj’… pretože On pôjde pred tebou, On bude s tebou,
    neopustí ťa ani ťa nezanechá. Nebudeš sa báť ani sa nebudeš strachovať! (Deut 31:7-8)

    KEĎ SA ZAMERIAME NA TOHO, KTORÝ IDE PRED NAMI, MÔŽEME SA POSTAVIŤ PRED
    ČOKOĽVEK, ČO NÁS ČAKÁ!
    Toto veľké zasľúbenie Starej zmluvy je zdupľované ešte väčšou realitou, že ‘Kristus v nás, ná-
    dej slávy.’ Takže sa nebojíme, pretože ‘Väčší je Ten, KTORÝ JE V NÁS, ako ten, čo je vo sve-
    te.’ (1Jn 4:4)

    Príde vyliatie Jeho Ducha na zem, ktoré bude totálne bezprecendentné a nebude to diabol, kto
    si užije veľké finale! My to budeme: ‘Lebo zem bude naplnená známosťou slávy Hospodinovej,
    ako čo vody pokrývajú more.’ (Hab 2:14)

    Posielam tento list s modlitbou, aby ste uchopili skutočnosť, že ‘...veď Boh nám zaiste nedal
    ducha bojazlivosti, ale ducha sily (ktorá nás robí odvážnymi), lásky (ktorá vyháňa všetok strach)
    a rozvahy, (ktorá nás zachová pri zdravom rozume)’ (2Tim 3:17).

    Modlím sa, že by vás Boh zmocnil, aby ste sa stali silnými, veľmi odvážnymi, nebojácnymi
    a smelými v moci Ducha Svätého, že ak aj ľudia v posledných časoch budú skazení a zlí, Božie
    deti budú silné a mocné, aby strhávali pevnosti.

    S úctou a požehnaním, Pastor Werner
                                       7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12