Page 6 - Bratstvo202111
P. 6

Montreali a volajú k Bohu, aby pomohol. Viď obrázok
                  GOD HELP US – Bože, pomôž nám.

                  BOH POČUJE
                  Tak ako Izraeliti, ktorí boli utláčaní tyranom zvaným Fara-
                  ón, tak aj ľudia na celom svete volajú na protest proti ty-
                  ranskej kontrole zmätených politických systémov a ich
                  vykonávateľov. Biblia nám hovorí, že Boh počuje volanie
                  utláčaných:
                  „Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu
                  s Abrahámom, Izákom a Jakubom. A Boh zhliadol
                  na Izraelitov a ujal sa ich...“ (Ex. 2:24-25)

                  Boh počuje volanie utláčaných. Počuje vzlykanie zneuži-
    tých. Počuje vzdych osamelého. Počuje plakanie zneužitého dieťaťa. Počuje mrmlanie alkoho-
    lika. Počuje plač chorého. Počuje volanie uväzneného. Počuje zvuk utrpenia vychádzajúceho
    zo zeme a počuje práve teba uprostred sveta, ktorý nie je spravodlivý a život, ktorý nie je ľahký.
    Počuje a záleží mu na tom a je ochotný obrátiť svet naruby, aby priniesol pomoc – pomoc bez-
    mocným, vyslobodenie utláčaným, uzdravenie chorým a spasenie ľuďom, ktorých Kristus milo-
    val a zomrel za nich.

    BOH BUDUJE SVOJE KRÁĽOVSTVO V TÝCHTO NAŠICH DŇOCH
    Uprostred strach vyvolávajúcich scén sveta, ktorý sa vymyká kontrole, si musíme pamätať na
    slovo, že Boh takto miloval svet – tento svet, svojou večnou a vernou Božskou láskou. Toto je
    dôvodom tohto konfliktu, pretože Boh buduje svoje Kráľovstvo: „Od dní Jána Krstiteľa podnes
    trpí nebeské kráľovstvo násilie a násilníci sa ho zmocňujú.“ (Mt 11:12) (Angl.preklad: Od dní
    Jána Krstiteľa Kráľovstvo nebeské prudko napreduje..)

    Božie Kráľovstvo napreduje prostredníctvom mocných mužov a žien, ktorí nielen veria v Boha,
    ale ktorí poznajú Boha, keďže iba ľudia, ktorí ‘poznajú’ Boha budú silní a budú dosť odvážni,
    aby rozšírili Jeho Kráľovstvo (Dan 11:32). Duchovný posun od slova veriť v Boha
    (mimochodom aj diabol verí v Boha) k slovu poznať Boha, sa deje cez znášanie násilia, cez
    vydržanie ťažkostí, prijatie utrpenia a bolesti, a to sú všetky súčasť života kresťana. Cez tieto
    skúsenosti sa z veriacich ľudí stávajú presvedčiví veriaci.

    BOŽÍ PLAN PRE TEBA
    Božia vízia posledných časov je vidieť bojových mužov a presvedčivé ženy Božie, ktorých sla-
    bosť sa obrátila na silu mocou Ducha Svätého (Heb 11:34). Pre tento dôvod prisľúbil Boh,
    že vyleje svojho Svätého Ducha v posledných dňoch, aby povstali ľudia moci, ktorí budú a poz-
    dvihnú štandardu Ducha proti zlu zaplavujúce zem: ‘...Keď prijde protivník hoci jako rieka, Duch
    Hospodinov ho zaženie.’ (Iz 59:19 Angl.preklad: Duch Pánov pozdvihne štandardu proti nemu.)
    Nebojácni muži a rozhodné ženy sa modlia odvážne modlitby: ‘Keď povstane Boh, hneď sa

     6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11